Plenary/invited talks

  • Ut V. Le, Báo cáo chuyên đề "Nghiên cứu khoa học và xếp hạng đại học", Đại học Trà Vinh, tháng 11/2018;
  • Ut V. Le, Nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, Hội thảo chuyên đề "Phát triển nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế trong trường đại học", Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tháng 6/2018;
  • Ut V. Le, The sustainability efforts of Ton Duc Thang University in Vietnam; The 4th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings, Universitas Diponegoro, Indonesia, 8-10 April 2018;
  • Ut V. Le, Đại học Tôn Đức Thắng: Từ tự chủ đến số 1 Việt Nam về NCKH; Hội thảo về Tự chủ đại học, Viện nghiên cứu phát triển phương Đông, tháng 9/2017
  • Ut V. Le, How to file patents at USPTO, Patent and Technology Commercialization Program, USPTO, June 13 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Ut V. Le, The long-term innovation of Ton Duc Thang University in Vietnam, The USPTO-UKIPO Breaking Barriers: Intellectual Property and the Value for Society Program, Singapore, August 24th, 2015; supported by USPTO